Cup

Flyer

Cup-koordination / coordination du cup

Daniel Schnider           schnoedi@sensemail.ch

Reglement de                                    Règlement fr                              Matchblatt 2019/ Feuille de match

Anmeldung / Inscription                      Spielstätten / Lieux des match                   Cupfinale

Teams und Spieler aller Gruppen / équipes et joueurs de tout les groupes

Matchblatt 2020 / feuille de match

Gruppe 1 / Groupe 1

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Gruppe 2 / Groupe 2

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Gruppe 3 / Groupe 3

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Gruppe 4 / Groupe 4

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs