Cup 2021

                        Flyer 2021

Cup-Koordination / coordination du cup

Daniel Schnider           schnoedi@sensemail.ch

.

.

Cup Anmeldung Saison 2021 bis 27.01.2021 an Ligakoordinator

Mjölnir

Odin’s Söhne

Alpenrosen

.

Anmeldung inscription Reglement DE règlement FR
Spielstätten / lieux de match
Matchblatt / Feuille de match
Spielmodus Cupfinale Cupfinale Finale du cup
Teams und Spieler aller Gruppen / équipes et joueurs de tout les groupes

Gruppe 1 / Groupe 1

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Gruppe 2 / Groupe 2

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Gruppe 3 / Groupe 3

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Gruppe 4 / Groupe 4

Gruppeneinteilung / Répartition du groupe

Spielplan / Plan des match

Spielerliste / Liste des Joueurs

Archiv